• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Home
  • algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.

Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en diensten evenals de aanvaarding van de factuur dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

2. Annulatie

In geval van annulatie van de bestelling (behoudens in geval van overmacht) is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Behind the Lens om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

De klant is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de werken uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout, de gepresteerde uurlonen en kilometers te vergoeden.

3. Duur

De overeenkomst voor diensten of hosting wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor een minimum periode van één jaar.

De overeenkomst zal automatisch en stilzwijgend worden verlengd met opeenvolgende perioden van één jaar, tenzij één partij per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij, ten minste één maand voor het einde van de lopende periode, de overeenkomst opzegt.

4. Levering/Uitvoering

4.1. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief Recupel, Recyclagebijdragen (03.08.02), Reprobel, Bebat en Auvibel, dewelke van toepassing zijn op het betreffende product.

4.2. Vervoers- en/of verzendingskosten zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, steeds ten laste van de klant.

4.3. De leverings/uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden Behind the Lens niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

4.4. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in levering van diensten, is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Behind the Lens voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van Behind the Lens. De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

4.5. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering schriftelijk aan Behind the Lens geadresseerd worden en alleszins vóór het gebruik van de goederen en/of diensten.

4.6. De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan Behind the Lens.

4.7. Behind the Lens zal niet overgaan tot levering van de goederen en/of uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig zijn betaald geworden.

4.8. Behind the Lens kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van verlies van persoonlijke data of overige onvoorziene gevallen als gevolg van een herstelling, herinstallatie of installatie van soft- en/of hardware. De klant blijft verantwoordelijk voor het maken van een back-up van opgeslagen data, informatie, websites en dergelijke.

4.9. Alle vermelde afbeeldingen, prijzen en specificaties in folders, op websites of offertes zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, type- en/of drukfouten. Afbeeldingen van de producten vormen enkel een aanduiding en binden Behind the Lens niet.

4.10. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals DNS België.

4.11. De aanvrager onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en ieder ander materiaal dat wettelijk verboden is en zal zich houden aan de Netiquette. Het is eveneens verboden om ongevraagde e-mails te versturen (SPAM). De aanvrager onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is verboden processen of programma’s op te starten dat overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Behind the Lens is in geen enkel geval aansprakelijk ingeval de klant deze bepalingen schendt.

4.12. De overschrijding van één der limieten, zowel trafiek als webruimte, overeengekomen bij de hosting-aanvraag, zal het domein van de klant automatisch gedeactiveerd kunnen worden tot na het upgraden van de overeenkomst. Behind the Lens is in geen geval verantwoordelijk voor de schade geleden als gevolg van de deactivering (off line gaan) van de website van de klant.

5. Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke Behind the Lens niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Behind the Lens zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege Behind the Lens kan gevorderd worden.

6. Betalingen

6.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar.

6.2. Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd à rato van de rentevoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de factuurdatum.

6.3. Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 25,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor Behind the Lens om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

6.4. Bij de eerste herinnering zal er een herinneringskost ten bedrage van 6 euro aangerekend worden. De herinneringskost voor een laatste verwittiging of ingebrekestelling bedraagt 12 euro, bijkomend op de intrest bepaald in regels 6.2 en 6.3.
6.5. Bij laattijdige of niet betaling van het openstaande saldo zullen alle bijkomende gemaakte kosten (incasso, deurwaarder en/of raadsman kosten) geheel ten laste vallen van de geadresseerde.

7. Protest tegen de facturen

Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Bij verkoop behoudt Behind the Lens de eigendom van de goederen zolang de prijs van de geleverde goederen, inclusief interesten en schadebeding, niet volledig werden betaald.

Bij niet-betaling zal Behind the Lens bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.

De klant is ertoe gehouden de geleverde goederen tot de algehele betaling in zijn originele staat te bewaren.

9. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Behind the Lens zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het onuitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 5 uiteengezet werd.

10. Bewaring

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering geschiedt op risico van de klant.

11. Risico

Alle risico’s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van Behind the Lens verlaten.

12. Zichtbare gebreken

12.1. Zichtbare gebreken dienen binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan Behind the Lens te worden meegedeeld.

12.2. Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat Behind the Lens in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

13. Verborgen gebreken en garantie

13.1. De vrijwaringsplicht van Behind the Lens voor verborgen gebreken is in overeenstemming met het gemeen recht.

13.2. De klant is gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins vóór enig gebruik wijziging of herstelling plaatsvindt, schriftelijk aan Behind the Lens mede te delen.

13.3. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Behind the Lens voor die diensten heeft gefactureerd.

13.4. Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde van een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van Behind the Lens. De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

13.5. De garantie die Behind the Lens verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van Behind the Lens.

13.6. De garantie geldt enkel voor hardware in de originele verpakking mits voorlegging van het originele aankoopbewijs.

14. Faillissement e.d. van de klant

Behind the Lens behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht.

15. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen

15.1. Voor alle geschillen waarbij Behind the Lens betrokken is, zijn énkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Behind the Lens bevoegd.

15.2. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe

15.3. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Behind the Lens.

16. Geldigheid van de algemene voorwaarden

De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan.

17. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op álle tussen Behind the Lens en de klant gesloten overeenkomsten zijn énkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Indien Behind the Lens evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.